MBN

GÜNDEM

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi (2)

İstanbul'da hortum çıktı
Published Time: 05.07.2024 - 05:28:04 Modified Time: 05.07.2024 - 05:28:04

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne göre, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Milli Eğitim Akademisinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyecek, gerçekleştirilen çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne göre, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Milli Eğitim Akademisinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyecek, gerçekleştirilen çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne göre, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Milli Eğitim Akademisinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyecek, gerçekleştirilen çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki gelişim faaliyetleri düzenlenecek. Bu faaliyetler, merkezi veya mahalli olarak gerçekleştirilebilecek.

Öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve ihtiyaçlara, eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ile Bakanlık politikalarına uygun olarak belirlenecek. Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planları hazırlanacak.

Mesleki gelişim faaliyetleri düzenli olarak izlenecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları planlanacak mesleki gelişim faaliyetlerinde dikkate alınacak. Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin oluşturulacak planlar, programlar, uygulama ve uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kariyer basamakları

Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek.

Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Yönetici görevlendirme

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek.

Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecek. Yöneticiler 4 ders yılı için görevlendirilecek, aynı eğitim kurumunda aynı ünvanla en fazla 8 ders yılı görev yapabilecek.

Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınacak. Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacak.

Bu maddeye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ve düzenleme 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.

Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile özel program ve proje uygulayan okul ve kurum olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak.

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına birinci fıkra kapsamında okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

Ödül ve disiplin hükümleri

Öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek.

Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Akademisi

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek.

Akademi'nin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçları için gerekli iş ve işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilecek. Akademinin giderleri için öngörülen ödenekler Bakanlık bütçesinde yer alacak.

Teklifte Akademi'nin görevleri de hüküm altına alınıyor. Buna göre, Akademi, öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programları, yönetici yetiştirme programları ile öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlayıp uygulayacak.

Akademi, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterliklerini belirleyecek ve gelişen şartlara göre güncelleyecek. Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlayıp uygulayacak. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlayacak, uygulayacak ve eğitimlerin etkinliğini izleyecek. Talepleri uygun görülmesi halinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapan personele eğitim verecek.

Akademi, talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline eğitim verecek. Eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek; görev alanına giren konularda yayın yapacak; araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütecek. Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirecek; Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapacak.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakanın ya da Bakanın görevlendireceği bir Bakan Yardımcısının başkanlığında, Akademi Başkanı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilciden olmak üzere 7 kişiden oluşacak.

Kurul, Akademi'nin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyecek; gerçekleştirilen çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek. Kurul, yılda en az iki kez toplanacak ve Kurul'un sekretarya hizmetleri Akademi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Akademi Başkanlığı; Akademi Başkanı, Akademik Kurul ve sayısı 10'u geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşacak. Akademi Başkanı, Akademi'nin en üst amiri olarak doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapacak. Akademi Başkanı, Akademi'nin temsil ve yönetiminden, Akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumlu olacak. Akademik Kurul'a, Akademi Başkanı başkanlık edecek. Akademik Kurul bir başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak.

Akademik Kurul, Akademi'nin görev alanına giren konularda Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri, Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve Akademi'nin yıllık çalışma planını hazırlayacak ve Bakan onayına sunacak. Akademik Kurul, Akademi'den çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlayacak.

Teklifin, Milli Eğitim Akademisi ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na ilişkin hükümleri, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

(Sürecek)

GÜNDEM